Käyttöehdot

Yksityiset palvelut (www.yksityisetpalvelut.fi) -palveluhakusivuston käyttöehdot

Yksityiset palvelut -palveluhakusivusto (”Palvelu”) on julkinen, avoin ja maksuton verkkopalvelu, jota hallinnoi Etelä-Karjalan hyvinvointialue (”Rekisterinpitäjä”). Teknisestä ylläpidosta vastaa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy (”Ylläpito”).

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun voivat rekisteröityä yksityiset yrittäjät, yritykset, yhdistykset ja säätiöt, jotka tuottavat palveluita asiakkaiden kotiin (”Käyttäjä”). Rekisteröityessään Käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli näihin käyttöehtoihin ei sitoudu, Palvelun käyttö ei ole sallittua.

 

Julkiset tiedot ja Palveluun rekisteröityminen

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjän on annettava oikeat pyydetyt tiedot.

Käyttäjän Palvelussa rekisteröityneenä julkaisema sisältö on julkista ja muiden nähtävissä. Käyttäjän rekisteröintitiedot eivät ole julkista tietoa.

 

Käyttäjän oikeudet ja vastuu

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä näillä tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Tunnusten salassapito on Käyttäjän vastuulla. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Rekisterinpitäjälle tai Ylläpidolle tunnustensa joutumisesta kolmannen tietoon tai epäilemästään tunnusten väärinkäytöstä.

Käyttäjä vastaa Palveluun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, toimivuudesta ja käytöstä sekä siitä, että tiedot eivät loukkaa kolmannen oikeuksia tai voimassa olevaa lainsäädäntöä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään muuttuneet tiedot Palveluun viipymättä.

Palveluun ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan Palveluun tuottamastaan sisällöstä, sisältöön liittyvistä riitaisuuksista sekä niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Rekisterinpitäjällä tai Ylläpidolla on oikeus poistaa lain tai hyvän tavan vastainen aineisto Palvelusta. Palvelua ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä taikka muutoinkaan käyttää siten, että siitä aiheutuu haittaa Palvelulle, Käyttäjille, Rekisterinpitäjälle, Ylläpidolle tai kolmansille.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun kautta saamistaan henkilötiedoista (henkilötietolaki 523/1999) sekä niiden asianmukaisesta käsittelystä. Käyttäjä on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä koskien Palvelun kautta saamiaan henkilötietoja.

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja.

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan sekä tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista sekä siitä, että ne eivät aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palvelulle, Käyttäjille, Rekisterinpitäjälle, Ylläpidolle tai kolmansille.

Käyttäjä on vastuussa Rekisterinpitäjälle, Ylläpidolle tai suoraan kolmannelle, jonka oikeuksia Käyttäjä on loukannut, mahdollisesta väärinkäytöksestään sekä lain tai sopimuksen vastaisesta toiminnastaan.

 

Rekisterinpitäjän ja Ylläpidon oikeudet ja vastuu

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää Palvelun rekisteröitymisen kannalta olennaisia lisätietoja Käyttäjältä ennen rekisteröitymisen hyväksymistä. Rekisterinpitäjällä on oikeus estää käyttöehtojen vastaisen sisällön julkaisu Palvelussa sekä poistaa käyttöehtojen vastainen sisältö ja virheelliset tiedot.

Rekisterinpitäjä voi asettaa käyttöehtoja rikkovan Käyttäjän Palvelun käyttökieltoon määräajaksi tai kokonaan, ellei Käyttäjä Hallinnoijan huomautuksesta huolimatta lopeta käyttöehtojen vastaista käyttöä.

Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa Palvelusta Käyttäjä, joka ei ole käyttänyt Palvelua rekisteröityneenä Käyttäjänä vähintään kahteen vuoteen. Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa Palvelusta Käyttäjä, joka on laiminlyönyt päivittää Käyttäjän muuttuneet tiedot.

Rekisterinpitäjä ja Ylläpito vastaavat Palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Rekisterinpitäjä tai Ylläpito ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä, käytöstä, puutteellisuuksista tai tulkinnasta taikka mistään muistakaan Palvelusta tai sen käytöstä taikka Käyttäjän tarjoamista palveluista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Rekisterinpitäjä ja Ylläpito eivät myöskään valvo eivätkä vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Rekisterinpitäjä tai Ylläpito ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Rekisterinpitäjä ja Ylläpito ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua Palvelun toiminnasta tai siitä, ettei Palvelu ole toiminnassa. Rekisterinpitäjällä tai Ylläpidolla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilman ennakkoilmoitusta.

Rekisterinpitäjällä tai Ylläpidolla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisena ajankohtana muokata ja muuttaa Palvelun käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, ulkoasua, sisältöä, toimintaa ja saatavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta syystä. Rekisterinpitäjällä ja Ylläpidolla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelu osittain tai kokonaan. Rekisterinpitäjä ja Ylläpito pyrkivät tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista ja Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla, mikäli tiedottaminen on kohtuudella mahdollista.

Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Rekisterinpitäjälle, Ylläpidolle tai näiden yhteistyökumppaneille. Rekisterinpitäjä tai Ylläpito ei myönnä mitään Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia Käyttäjälle.

Rekisterinpitäjällä on oikeus tuottaa koosteita ja tilastoja Palvelun käytöstä ja näyttää niitä julkisesti ilman tunnistetietoja.

Rekisterinpitäjällä ja/tai Ylläpidolla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta.

 

Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa siihen asti, kunnes Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun käyttöehtojen mukaan lakkaa. Käyttäjä voi pyytää käyttäjätilinsä poistoa Ylläpidolta.

Rekisterinpitäjällä ja Ylläpidolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään vahvistuksena siitä, että Käyttäjä hyväksyy muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutosta, käyttöoikeus lakkaa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

 

Kävijätietojen keräys

Rekisterinpitäjä ja Ylläpito voivat kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta vierailija on siirtynyt Palveluun tai millaista selainta vierailija käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen vierailijaan. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida Palvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen.

 

Asiakaspalautteen keräys

Käyttäjän Palvelussa tarjoamaa palvelua käyttäneet asiakkaat voivat antaa palautetta Käyttäjän palvelusta kirjallisesti ja tähtiluokituksella Palvelun kautta ilmoittamalla oman nimensä ja yhteystietonsa. Palaute välittyy Käyttäjälle ja Rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Palaute käsitellään tarvittaessa yhdessä Käyttäjän, palautteenantajan ja Rekisterinpitäjän kanssa.

 

Käyttäjien ja palautteenantajien tietojen käsittely

Rekisterinpitäjä ja Ylläpito noudattavat Palvelun hallinnoinnissa ja ylläpitämisessä henkilötietolakia.

Rekisterinpitäjä muodostaa Palvelun Käyttäjistä Palvelun sisällöntuottajarekisterin, joka sisältää Palvelun Käyttäjien yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Rekisteriseloste on nähtävillä Hallinnoijan Internet-sivustolla

Palvelussa käsitellään palautetta antaneen asiakkaan henkilötietoja, joiden osalta Rekisterinpitäjä on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä.

 

Riitojen ratkaiseminen

Palvelua ja sen käyttöä koskevat riitaisuudet ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos riitaa ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan Rekisterinpitäjän kotipaikan käräjäoikeudessa ja siihen sovelletaan Suomen lakia.